Regulamin współpracy z Dobierajką

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki współpracy Dobierajki z Kontrahentami w ramach Serwisu oraz zakres i warunki świadczenia przez Dobierajkę odpłatnych usług polegających na podejmowaniu działań zmierzających do Generowania Ruchu i prezentowania w Serwisie towarów lub usług dostępnych w ramach Sklepów Internetowych prowadzonych przez Kontrahentów.1.2.

Warunkiem rozpoczęcia współpracy z Dobierajką w ramach Serwisu jest zawarcie Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 

1.3.

Kontrahent, zamawiając usługi oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin w całości.

 

1.4.

Warunkiem technicznym korzystania z usług oferowanych przez Dobierajkę w ramach Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.

 

2.      DEFINICJE

2.1.

Dobierajka - DGMGlobal Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie , przy ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS0000718208, kapitał zakładowy: 50 000 złotych, posiadająca nr NIP 7010801544 oraz nr REGON 369469870

2.2.

Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.dobierajka.pl, którego operatorem jest Dobierajka, służący w szczególności prezentacji, oferowaniu, porównywaniu towarów i usług, oraz udostępnianiu miejsca do zawierania umów kupna – sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem internetowym Kontrahenta. 

2.3.

Usługi - usługi świadczone przez Dobierajkę, które umożliwiają prezentację, reklamę i promocję oferty handlowej Sklepu na ramach Serwisu, a także usługi polegające na udostępnianiu miejsca do zawierania umów kupna – sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem internetowym Kontrahenta.

2.4.

Kontrahent – przedsiębiorca, który zawarł z Dobierajką Umowę.

 

2.5.

Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez danego Kontrahenta, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług w sieci Internet, w określonej unikalnej domenie.  

2.6.

Użytkownik – pojedynczy użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z Serwisu.

2.7.

Umowa – umowa na czas nieokreślony zawarta pomiędzy Kontrahentem a Dobierajką w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca Dobierajki z Kontrahentem w ramach Serwisu oraz świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie oraz Cenniku.

 

2.8.

Cennik – określający dla danego Kontrahenta Stawki Za Klik lub Prowizję (w zależności od wybranej formy naliczania opłat przez Kontrahenta podczas rejestracji), cennik Usług świadczonych temu Kontrahentowi przez Dobierajkę w ramach Serwisu na podstawie zawartej Umowy.

2.9.

Stawka Za Klik – stawka za jednorazowe przekierowanie Użytkownika z Serwisu na stronę zakupową Sklepu Internetowego Kontrahenta.

 

2.10.

Prowizja – stawka określona procentowo za dokonane zamówienie towarów lub usług przez Użytkownika od Kontrahenta po przekierowaniu Użytkownika z Serwisu na stronę zakupową Sklepu Internetowego Kontrahenta i dokonanie zamówienia, liczona od wartości netto każdego zamówienia.

 

2.11.

Generowanie Ruchu – podejmowanie przez Dobierajkę działań zmierzających do zapewnienia Kontrahentowi procesu przechodzenia Użytkowników na strony zakupowe Sklepu Internetowego Kontrahenta.

  

2.12.

Informacje i Dokumenty – wszelkie informacje, dane i dokumenty wymienione między Stronami w ramach zawartej Umowy, w tym świadczenia Usług, a także uzyskane przez jedną ze Stron w trakcie prowadzonych negocjacji w celu zawarcia Umowy.

 

2.13.

Plik XML /JSON– stanowiący podstawę Integracji dokument elektroniczny zawierający oferty danego Sklepu Internetowego, które mają być prezentowane na stronach produktowych Serwisu.

 

2.14.

Integracja – proces technologiczny polegający na pobraniu informacji z poprawnego Pliku XML /JSON i zaprezentowaniu ich na stronach produktowych Serwisu.

 

2.15.

Regulamin – niniejszy dokument.

 

 

3.      ZAKRES USŁUG DOBIERAJKI

 

3.1.

Dobierajka świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 

3.2.

Świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego w zakresie i trybie opisanym w dalszych punktach Regulaminu.

 

3.3.

Zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego następuje na podstawie dostarczonych przez Kontrahenta informacji o tej ofercie.

 

3.4.

Oferta handlowa Sklepu Internetowego prezentowana jest w określonych kategoriach tematycznych według kryteriów określonych przez Użytkownika. W zakresie oferty towarowej na stronach Serwisu prezentowane mogą być wyłącznie towary fabrycznie nowe, przeznaczone do sprzedaży detalicznej.

 

3.5.

Prezentacja danej oferty Sklepu Internetowego w Serwisie obejmuje również udostępnienie Użytkownikom odnośnika do strony zakupowej danego Sklepu Internetowego, co umożliwia zakup prezentowanego towaru lub usługi bezpośrednio na stronach Sklepu Internetowego.

 

3.6.

Dobierajka zapewnia Kontrahentowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie Integracji oraz współpracy z Serwisem.

 

4.      ZAWARCIE UMOWY

 

4.1.

Warunkiem nawiązania współpracy z Serwisem oraz korzystania z Usług jest dokonanie rejestracji.4.2.

Dokonanie Rejestracji oznacza złożenie zamówienia na Usługi, w tym również akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części Umowy Stron.

 

4.3.

Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności nazwę firmy, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy zarejestrowani lub zameldowani w Polsce podają numer NIP), pełny adres kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z operatorem Serwisu oraz dane Sklepu Internetowego.

 

4.4.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ale posiadającej zdolność do czynności prawnej, rejestracji a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu tych czynności oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kontrahenta.

 

4.5.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych zgłaszającego podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgłaszający powinien niezwłocznie poinformować o tym Dobierajkę.

 

4.6.

W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego zgłaszający powinien zamieścić Plik XML /JSON (opracowany i udostępniony zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu). Dobierajka dokona weryfikacji udostępnionego pliku oraz Sklepu Internetowego. Dobierajka zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy ze zgłaszającym. O pozytywnej weryfikacji bądź o odmowie podjęcia współpracy Dobierajka powiadomi zgłaszającego wysyłając wiadomość na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

4.7.

Niezwłocznie po informacji e-mail o podjęciu współpracy wysłanej przez Dobierajka dochodzi do zawarcia Umowy.

 

4.8.

Drogą elektroniczną, na podstawie porozumienia Dobierajki i Kontrahenta, w indywidualnym przypadku może być dokonywana modyfikacja Umowy.

 

4.9.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia Rejestracji Kontrahent nie zamieści Pliku XML /JSON, Dobierajka ma prawo przyjąć, że Kontrahent od Usługi odstąpił.5.      WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE DOBIERAJKA

 

5.1.

W ramach współpracy Kontrahent zobowiązuje się do:  

a)      podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Dobierajki i przesłania kopii odpowiednich dokumentów,  

b)     prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń; w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasło, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dobierajki.

 

5.2.

Zabrania się usuwania przez Kontrahenta danych, o których mowa w pkt. 4.3 w trakcie współpracy z Serwisem, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 

5.3.

W trakcie współpracy Kontrahent, który prowadzi sklep Internetowy zobowiązany jest go prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent powinien podać na stronach Sklepu Internetowego swoją pełną nazwę oraz aktualne dane teleadresowe i rejestrowe a także inne elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Kontrahent powinien podawać ceny brutto.

 

5.4.

Kontrahent przystępując do współpracy gwarantuje, że jego firma, oferta handlowa kontrahenta, wyroby, oferowane towary oraz świadczone przez niego usługi, nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych.

 

5.5.

Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

5.6.

Dobierajka ma prawo do opublikowania nazwy, logo Kontrahenta oraz jego Sklepu Internetowego i adresu strony internetowej Kontrahenta na stronach Serwisu oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Dobierajkę bądź z nią współpracujących.

 

5.7.

Kontrahent prezentując swoje oferty, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich porównywanie, agregowanie oraz prezentację przez Dobierajkę,  w sposób analityczny, syntetyczny i zgodny z kryteriami określonymi przez Użytkownika. Powyższa zgoda  dotyczy także opinii o Kontrahencie publikowanych w Serwisie.5.8.

Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

6.      ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 

6.1.

Kontrahent zobowiązany jest zapewnić, aby oferta handlowa jego Sklepu Internetowego prezentowana w Serwisie była aktualna i zgodna z przepisami prawa, jak również zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania wobec klientów zgodnie z tą ofertą oraz w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

6.2.

Tworząc Plik XML /JSON Kontrahent powinien dokładnie opisać przedmiot oferty, tj. towar lub usługę. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru lub usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty. Kontrahent odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

6.3.

W ramach Umowy, Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku XML /JSON do prezentacji oferty towarów i usług oraz do promocji samego Serwisu w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Dobierajkę bądź z nią współpracujących.

 

6.4.

Zakazana jest prezentacja w Serwisie ofert dotyczących towarów i usług zabronionych przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Oferta Sklepu Internetowego prezentowana w Serwisie nie może:  

a)      naruszać godności ludzkiej,  

b)     naruszać dobrego imienia Dobierajki, 

c) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość lub przekonania religijne i polityczne,

d) zawierać treści promujące systemy totalitarne, 

e)     zachęcać do naruszania lub łamania prawa,  

f)     promować systemu sprzedaży lawinowej,  

g)    naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (m.in. papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych,  

h)  naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych,  

i)    wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,  

j)     różnić się od treści oferty handlowej prezentowanej na stronach internetowych danego Sklepu Internetowego.

 

6.5.

W przypadku uzyskania informacji o prezentacji towarów lub usług w sposób naruszający w jakimkolwiek zakresie postanowienia powyższego pkt. 6.4, Dobierajka ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usług, co nie wyłącza dalszych uprawnień Dobierajki przewidzianych w Regulaminie.

 

6.6.

Nawiązując współpracę z Dobierajka w ramach Serwisu Kontrahent godzi się na to, aby jego produkty lub usługi oraz działalność związana z ich sprzedażą była przedmiotem subiektywnej oceny Internautów wyrażanej w formie opinii publikowanych na stronach Serwisu oraz stronach partnerów Serwisu. Kontrahent zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulację wyłaniającym się z opinii obrazem (w tym wiarygodnością) jego bądź jego konkurentów, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii jemu lub jego Sklepowi Internetowemu i negatywnych konkurencyjnemu Sklepowi Internetowemu lub Kontrahentowi będącemu jego konkurentem a także poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej i innych podmiotów.

 

6.7.

W razie zakwalifikowania przez Dobierajka danej opinii, wystawionej przez Użytkownika Kontrahentowi i opublikowanej na stronach Serwisu lub stronach partnerów Serwisu, jako opinii negatywnej, Kontrahent może, podjąć działania zmierzające do unieważnienia tej negatywnej opinii przez Dobierajka.

 

6.8.

Dobierajka zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii wystawionych przez Użytkowników Kontrahentowi i opublikowanych na stronach Serwisu lub stronach partnerów Serwisu. Dobierajka zastrzega sobie również prawo do ingerencji w treść takich opinii, usuwania ich ze stron Serwisu lub stron partnerów Serwisu, a także ich unieważniania, w przypadku gdy treść takich opinii narusza: przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, Regulamin lub regulaminy stron partnerów Serwisu.

 

6.9.

Kontrahent zobowiązany jest do powstrzymania się od działań powodujących przeciążenie łącza internetowego w sposób negatywnie wpływający na funkcjonowanie Serwisu. Kontrahent zobowiązany jest również powstrzymać się od działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu, chyba że uzyska pisemną zgodę Dobierajki na takie działania.

 

6.10.

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika a zainicjowanego na stronie Serwisu poprzez przekierowanie Użytkownika lub udostępnienie formularza zamówienia. 

6.11.

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów lub usług prezentowanych w ramach Serwisu.6.12.

Kontrahent zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów.7.      WARUNKI TECHNICZNE PREZENTACJI OFERTY SKLEPU INTERNETOWEGO

 

7.1.

Kontrahent powinien spełnić techniczne wymagania niezbędne do prezentacji oferty Sklepu Internetowego w Serwisie. Wymagania te zawiera instrukcja Pliku XML /JSON dostępna w Serwisie. Kontrahent zobowiązany jest udzielać Dobierajce wszelkich informacji niezbędnych do poprawnej Integracji jego Sklepu Internetowego z Serwisem.

 

7.2.

Zamieszczanie oferty Sklepu Internetowego w Serwisie możliwe jest wyłącznie przy użyciu Pliku XML /JSON prawidłowo utworzonego i udostępnionego Dobierajce przez Kontrahenta zgodnie z Regulaminem.

 

7.3.

Plik XML /JSON powinien zostać przygotowany przez Kontrahenta zgodnie ze strukturą szczegółowo opisaną przez Serwis i przesłany na adres mail biuro@dobierajka.pl

 

7.4.

Plik XML/JSON musi znajdować się na serwerze Kontrahenta. Niedopuszczalne jest udostępnianie Dobierajce plików umieszczonych na darmowych serwisach oferujących hosting plików (np. Megaupload czy Rapidshare). Rozszerzenie XML nie jest obligatoryjne, Plik XML /JSON może być zapisany również w formacie PHP albo TXT.

 

7.5.

Plik XML /JSON, po jego udostępnieniu przez Kontrahenta, jest pobierany przez mechanizmy Serwisu i łączony z bazą danych Serwisu. Prezentacja oferty Sklepu Internetowego Kontrahenta w Serwisie możliwa jest od chwili stworzenia powiązania między ofertą przekazaną przez Kontrahenta w Pliku XML /JSON a informacją o towarze lub usłudze z bazy danych Dobierajka.

 

7.6.

Kontrahent zobowiązany jest aktualizować ofertę Sklepu Internetowego poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do Pliku XML /JSON. Zmiana Pliku XML /JSON na nowy, jak również zmiana położenia Pliku XML /JSON, wymaga uprzedniego porozumienia się w tej kwestii z Dobierajką.

 

7.7.

Dobierajka ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usług w całości lub w części ze względów technicznych, w przypadku gdy:

 

a)      nie ma możliwości przetworzenia Pliku XML /JSON z uwagi na błędy w jego strukturze, bądź brak dostępu do Pliku XML /JSON (w tym usunięcie Pliku XML /JSON ze wskazanej wcześniej lokalizacji bądź problemy serwera, na którym znajduje się Plik XML /JSON), lub  

b)     Kontrahent samodzielnie zmienił w Pliku XML /JSON id ofert – oferta zostaje zawieszona do momentu przekazania przez Kontrahenta prawidłowo zaktualizowanego Pliku XML /JSON, lub 

c)      występują błędy integracyjne w dużej ilości ofert Kontrahenta spowodowane błędnym opracowaniem Pliku XML /JSON, w szczególności gdy Kontrahent nie podaje wymaganych elementów opisujących produkt, np. kodów producenta lub kodów EAN towarów, lub

d)     gdy ceny lub dostępności towarów bądź usług są nieaktualne w Pliku XML /JSON.

 

 

8. ODMOWA I ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU

 

8.1.

Dobierajka ma prawo dokonywania przerw w działaniu Serwisu w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych a także przerw koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu bądź oprogramowania.

 

8.2.

Dobierajka zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, o których mowa w pkt. 8.1, były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Kontrahenta. O planowanych przerwach Dobierajka będzie informować Kontrahenta z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Dobierajka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw w działaniu Serwisu.

 

8.3.

Dobierajka uprawniona jest odmowy, w każdym czasie, prezentowania w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszyć przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź urażać uczucia, w tym uczucia religijne.

 

8.4.

Dobierajka może uzależnić współpracę bądź korzystanie z Serwisu przez Kontrahenta od uwiarygodnienia danych podanych przez Kontrahenta, o których mowa w pkt. 4.3 a także uwiarygodnienia, iż Kontrahent spełnienia wymogi określone w przepisach prawa dla prowadzonej przez niego działalności. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest dokonać takiego uwiarygodnienia.

 

8.5.

Dobierajka zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu całości lub części oferty Sklepu Internetowego Kontrahenta lub zawieszenia – na czas określony lub nieokreślony – świadczenia Usług na rzecz Kontrahenta w przypadkach gdy:

a)      zachodzi obawa, że za pośrednictwem Sklepu Internetowego są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne, lub

b)    uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze towarów lub usług prezentowanych w ramach Serwisu, lub związanej z nią działalności Kontrahenta, lub

c)      działania lub zaniechania Kontrahenta naruszają Regulamin bądź negatywnie wpływają na dobre imię Dobierajki lub w inny sposób jej szkodzą, lub

d)     Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Dobierajki za usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres dłuższy niż 14 dni bądź podejmuje działania mające na celu uniknięcie obowiązku uiszczenia należnych Dobierajce opłat, a nadto w innych, szczególnych przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

 

8.6.

Dobierajka może skorzystać z uprawnień określonych w pkt. 8.5 po bezskutecznym upływie wyznaczonego Kontrahentowi terminu do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, chyba że w danym przypadku Regulamin przewiduje możliwości natychmiastowego podjęcia działań.

 

8.7.

Kontrahent w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o zawieszenie świadczenia usług przez Dobierajkę na dowolny wskazany przez siebie okres. O zawieszeniu świadczenia usług w ramach Serwisu na wniosek Kontrahenta każdorazowo decyduje obsługa Serwisu. Przywrócenie świadczenia usług przez Dobierajkę również następuje na wniosek Kontrahenta.

8.8.

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zawieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Dobierajki. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą zawieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu, dokonanego na wniosek Kontrahenta, zgodnie z pkt. 8.7.

 

9.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOBIERAJKI

 

9.1.

Dobierajka świadcząc Usługi, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Kontrahenta z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy.

 

9.2.

Dobierajka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron Sklepu Internetowego Kontrahenta, zachowania Kontrahenta oraz osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Kontrahenta zobowiązań wynikających z transakcji zawartych w Sklepie Internetowym. Nie ponosi odpowiedzialności także, za następstwa działań Kontrahenta lub Użytkowników stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów i usług sprzedawanych w Sklepie Internetowym, za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kontrahenta i inne strony transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym, zdolność Kontrahenta do sprzedaży towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym. Dobierajka może jednak inicjować działania, których celem jest zmierzanie do naprawienia szkody doznanej przez Użytkowników na skutek działania Kontrahenta.

 

9.3.

Dobierajka ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Kontrahenta korzyści. Odpowiedzialność Dobierajki ograniczona jest do wysokości opłaty wniesionej przez Kontrahenta za daną usługę.

 

9.4.

Dobierajka nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usług spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem Pliku XML /JSON .

 

9.6.

Dobierajka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w prezentacji oferty handlowej Kontrahenta ani za błędne przekierowania Użytkowników z Serwisu do Sklepu Internetowego Kontrahenta powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku XML /JSON przez Kontrahenta.

 

9.7.

Dobierajka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na świadczenie Usług.

9.8.

Dobierajka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Kontrahenta wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług, jeżeli przerwanie, zawieszenie lub odmowa następuje zgodnie z Regulaminem. Zawieszenie bądź przerwanie świadczenia jakichkolwiek usług w ramach Serwisu z uwagi na przyczyny leżące po stronie Kontrahenta nie powoduje wstrzymania naliczania opłat.

 

10.WARUNKI FINANSOWE

 

10.1.

Usługi świadczone przez Dobierajkę są odpłatne. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik. Wszystkimi opłatami jest obciążony Kontrahent.10.2.

Kontrahent ma możliwość wyboru formy naliczania opłat za Usługi, według Stawki za Klik lub według Prowizji. Zwrot naliczonych opłat może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach i zależy od wyłącznej decyzji Dobierajki.10.3.

W przypadku wyboru przez kontrahenta formy naliczania opłat za Usługi, według Prowizji, Dobierajka nalicza Prowizję od wartości zamówienia. Prowizja jest naliczana w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika, niezależnie czy Kontrahent przyjmuje zamówienie do realizacji.

 

10.4.

Okazjonalnie Dobierajka może organizować promocje dotyczące naliczania opłat w Serwisie. Promocje dotyczące naliczania opłat nie stanowią zmiany Cennika.

 

10.5.

Płatność za Usługi jest rozliczana miesięcznie na podstawie wystawionej przez Dobierajkę faktury za usługi. Do każdej faktury jest doliczany podatek VAT według obowiązujących stawek. 10.6.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT.

 

10.7.

W trakcie współpracy Kontrahent i Dobierajka mogą porozumieć się do co zastosowania innego, niż wskazany w pkt. 10.1, 10.3 i 10.4, modelu rozliczeń. Przyjęcie takiego modelu następuje na warunkach przedstawionych przez Dobierajka i zaakceptowanych przez Kontrahenta.

Porozumienie stron w przedmiocie zmiany modelu rozliczeń może nastąpić drogą elektroniczną.  10.8.

Podstawą rozliczenia opłat za Usługi oraz wystawienia faktury VAT są raporty przygotowywane przez Dobierajkę i udostępniane Kontrahentowi. Raport będzie zawierał szczegółowe informacje na temat ilości przejść, dokonanych zamówień po przejściu Użytkownika z Serwisu Dobierajka na stronę zakupową Sklepu Internetowego Kontrahenta, dla każdego przedmiotu promowanej oferty handlowej Sklepu Internetowego wraz z datą zdarzenia.

 

10.9.

Wszystkie kwoty podawane w cennikach są kwotami netto, tj. nie uwzględniają podatku VAT, chyba że odmiennie wskazano wyraźnie w danym cenniku.

 

10.10.

Kontrahenci otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.10.11.

Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

a.    edycję treści dokumentu,
b.    komentowanie,
c.    wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
d.    montaż dokumentu,
e.    kopiowanie zawartości dokumentu,
f.    wydzielanie stron.

 

10.13.

Dobierajka zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 10.9 i 10.10 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.

 

10.14.

Kontrahent w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Jako cofnięcie akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej uznaje się :

 

a. rezygnację z otrzymywania faktur VAT, dokonaną przez Kontrahenta drogą mailową,

b. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze stron.

 

10.15.

Kontrahent, który cofnął akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, może ponownie dokonać akceptacji.

 

10.16.

Kontrahent otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

10.17.

Dobierajka zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Kontrahentowi faktury w formie papierowej, pomimo dokonania przez niego akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

 

 

10.19.

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności sporządzenia faktury, Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zastrzeżenia z uzasadnieniem.10.20.

Działania Kontrahenta podejmowane w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat należnych Dobierajka, jak również niedotrzymanie przez Kontrahenta warunków płatności mogą skutkować zawieszeniem lub wypowiedzeniem świadczenia wszystkich usług przez Dobierajkę w ramach Serwisu.

 

10.21.

Kontrahent może w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o zwrot części lub całości pobranej opłaty za Usługi. Wniosek o zwrot pobranej opłaty za Usługi powinien być zgłoszony niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia lub zarejestrowania nieprawidłowości w naliczaniu opłat.10.22.

Za datę doręczenia faktury VAT uważa się datę wysłania faktury VAT w formie elektronicznej, w przypadku faktury VAT przesyłanej w formie papierowej za datę doręczenia uważa się datę doręczenia zamieszczoną na potwierdzeniu odbioru.10.23.

Kontrahent na podany przez niego adres e-mail otrzyma fakturę VAT.

 

 

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

11.1.

Kontrahent zapewnia, że udostępnienie przez niego wszelkich materiałów i informacji oraz ich wykorzystanie przez Dobierajkę na potrzeby realizacji Umowy nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

11.2.

Kontrahent oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu Internetowego. 11.3.

Kontrahent przystępując do współpracy w ramach Serwisu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Dobierajkę wszelkich materiałów udostępnionych przez Kontrahenta, w celu prezentacji jego towarów, Oferty Handlowej Kontrahenta oraz oferty Sklepu Internetowego, jak również w celu stworzenia bazy danych towarów, w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych współpracujących z Serwisem, jak również w innych serwisach Dobierajki. Kontrahent zapewnia, że takie wykorzystanie tych materiałów nie będzie stanowiło naruszenia prawa osób trzecich.

 

11.4.

Wszelkie prawa do Serwisu i jego zawartości, a także do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Kontrahenta i Serwisu stanowią wyłączną własność Dobierajki. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

Powyższe nie dotyczy elementów dostarczanych prze kontrahentów.

 

11.5.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów, w tym w szczególności danych transakcyjnych, wymaga każdorazowo zgody Dobierajki i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Dobierajki bądź Kontrahentów lub Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych transakcyjnych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych, z zastrzeżeniem pkt. 11.6.

 

11.6.

Kontrahent uprawniony jest do zamieszczenia logo Serwisu, jak również innych oznaczeń udostępnionych do pobrania przez Dobierajka, na swoich stronach internetowych w celu podania informacji o współpracy z Serwisem.12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

12.1.

Dobierajka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Kontrahenta Dobierajki. W szczególności stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.

12.2.

Kontrahent, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z Serwisem wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów.

 

13.POUFNOŚĆ

 

13.1.

W ramach współpracy Strony, zobowiązane są zachować w tajemnicy i nie ujawniać Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w całości ani w części osobom trzecim.

 

13.2.

Strony uprawnione są do ujawnienia Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony tym spośród swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących („Strony Trzecie”), którym ujawnienie tych Informacji i Dokumentów jest konieczne dla realizacji celów Umowy. Strony zobowiązują się do pisemnego zobowiązania ww. osób (nie dotyczy pracowników na umowach o pracę) do zachowania tajemnicy oraz do poinformowania drugiej Strony o ujawnieniu tajemnicy.

 

13.3.

Za działania i zaniechania osób, o których mowa w powyższym pkt. 13.2. Strona ujawniająca ponosi pełną odpowiedzialność jak za działania własne.

 

13.4.

Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w sposób wykraczający poza rzeczową i uzasadnioną analizę i przetworzenie prowadzące do zrealizowania postanowień Umowy.

 

13.5.

Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować otrzymanych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb współpracy Stron.

 

13.6.

Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w poufności i nie ujawniania w całości lub w części osobom trzecim warunków współpracy z Dobierajką w zakresie korzystania przez niego z Serwisu oraz technologicznych i technicznych zasad i szczegółów działania Serwisu. Punkt 13.2. i 13.3. stosuje się odpowiednio.

 

13.7.

Określone w powyższych pkt. 13.1. – 13.6. obowiązki nie dotyczą sytuacji, gdy:

a) Strona ujawniająca uzyska uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony na określone działania dotyczące informacji objętych poufnością, lub  

c)      informacje są lub stały się publicznie znane bez naruszenia obowiązku zachowania ich w tajemnicy,

d)     obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z orzeczenia sądowego bądź decyzji właściwych organów administracji publicznej lub samorządu terytorialnego.

 

13.8.

W przypadku zakończenia współpracy, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania Informacji i Dokumentów oraz zwrócą drugiej Stronie lub zniszczą przechowywane Informacje i Dokumenty, niezależnie od formy ich utrwalenia. Obowiązek określony w zdaniu poprzednim nie dotyczy dokumentów dostarczonych przez Kontrahenta zgodnie z pkt. 4., a także z pkt. 5.1 bądź 8.4.

 

13.9.

Określony w niniejszym pkt. 13 obowiązek zachowania poufności ciąży na Stronach w czasie trwania współpracy oraz przez okres 12 miesięcy po jej ustaniu.

 

14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

14.1.

Kontrahent może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie bądź regulaminach Usług Dodatkowych nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

14.2.

Reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

 

14.3.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@ dobierajka.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: DGMGlobal Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok 410 , 00 – 682 Warszawa.

 

14.4.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę Kontrahenta, jego adres e-mail, nazwę Sklepu Internetowego Kontrahenta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Kontrahenta związane ze składaną reklamacją.

 

14.5.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Dobierajka przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Kontrahenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

14.6.

Dobierajka rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Dobierajka może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Kontrahent otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail widniejący aktualnie w Panelu Administracyjnym Sklepu Internetowego.

 

15. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

15.1.

Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

15.2.

Kontrahentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Dobierajkę postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie 15 dni od tego wezwania.

 

15.3.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.

 

15.4.

Umowa może zostać rozwiązana przez Dobierajkę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:  

a)      Kontrahent narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, lub  

b)     stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Kontrahenta, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu, bądź złożonych poprzez akceptację Regulaminu, lub  

c)      dane, o których mowa w pkt. 4.3 zostały przez Kontrahenta usunięte w trakcie korzystania z usług Serwisu, lub  

d)     stwierdzono podanie przez Kontrahenta danych niepełnych bądź nieprawdziwych, lub  

e)     Kontrahent nienależycie realizuje zamówienia składane przez Użytkowników na stronach Sklepu Internetowego lub w ramach usługi, lub  

f)      Sklep Internetowy Kontrahenta uzyska więcej niż 15 % skarg od klientów Sklepu Internetowego (Użytkowników) dotyczących jego działalności w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji albo też w przypadku anulowania co najmniej 15 % transakcji w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji, lub

g)       Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Dobierajki za usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres dłuższy niż 14 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze, lub

j)       działania lub zaniechania Kontrahenta negatywnie wpływają na dobre imię Dobierajki lub w inny sposób jej szkodzą.

 

15.5.

Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Dobierajki., Kontrahent nie może ponownie nawiązać współpracy z Serwisem bez uprzedniej zgody Dobierajki.

 

15.6.

W sytuacji, gdy Kontrahent przez okres 1 roku nie udostępnia prawidłowego Pliku XML /JSON oraz nie odpowiada na wezwania Dobierajki, Umowa może wygasnąć.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 16.1.

Dobierajka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie.

 

16.2.

Kontrahent zostanie powiadomiony o takich zmianach (odpowiednio – Regulaminu lub Cennika) stosownym komunikatem wysyłanym na adres e-mail. Kontrahent może odmówić akceptacji zmian przesyłając do Dobierajki oświadczenie w formie wskazanej w pkt. 15.3 o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Kontrahenta przez Dobierajkę o zmianie Regulaminu lub Cennika. Niedostarczenie do Dobierajki odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Kontrahenta. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Kontrahenta przez Dobierajkę o zmianie Regulaminu lub Cennika do Dobierajki odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Kontrahenta z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Dobierajkę informacji o odmowie akceptacji zmian. Do momentu akceptacji Kontrahenta obowiązuje brzmienie Regulaminu oraz Cennika sprzed dokonanej zmiany. Kontrahent zobowiązany jest przed rozwiązaniem Umowy uregulować dotychczasowe zobowiązania względem Dobierajka za korzystanie z Serwisu.

 

16.3.

Kontrahent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy tylko i wyłącznie za zgodą Dobierajki.

 

16.4.

Wszelkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Dobierajki, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Dobierajkę Usług, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach (poza windykacją należności za usługi) Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.

 

16.5.

Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.

 

16.6.

W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Dobierajką zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

16.7.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

16.8.

Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.